Soft Skills Training Anno 2017?

Het besluit eerst!

Om soft skills training van een maximale ROI te verzekeren, zetten we best maximaal in op:

  • Korte trajecten, lees benadering door microlearning
  • Een continuïteit in het motivatieproces behouden voor transformatie van het geleerde naar de toepassing ervan op de werkvloer, lees door middel van mobile learning
  • Alle stappen in de ´Learning Value Chain´, lees enerzijds de juiste data collectie en anderzijds het engagement van leidinggevenden en management


Microlearning?

Niemand is in staat alle opgedane kennis na een opleidingsdag om te zetten in dagelijkse praktische vaardigheden.  Al jaren wordt dit elke dag opnieuw aangetoond. Onder meer daarom werkt T&C tijdens klassikale sessies met een Lijst van Persoonlijke Gedachten en Ideeën.  De deelnemers maken een individuele keuze en zetten deze om in 1,2 of maximaal 3 (al erg ambitieus) actiepunten binnen een Persoonlijk Actie Plan..

En?

Het is zonde dat we voor soft skills de meeste tijd en resources blijven inzetten in vooral voltijdse dag trainingen. Inhoudelijk reflecteren ze een ideale wereld... Wat vaak overblijft zijn exemplarische toepassingen van momentane leermomenten. Iedereen weet dat. Waarom handelen we er dan niet naar? De laatste 5 jaar hebben wij alleen maar voorstellen gedaan aan onze klanten die de inhoud reduceerde en de embedded activiteiten maximaal toevoegde.   

Laat ons de inhouden verder fileren, creatief blended brengen en telkens in de tijd gespreid de  toepassing ervan embedden! 1 leerinhoud, 1 actiepunt, 1 team, 1 toepassing, 1 resultaat, 1 periode, 1 datacollectie voor meting. 


Mobile Learning?

Onafgezien welke kritiek men kan hebben op het 10/20/70 model, iedereen erkent didactische principes zoals geleidelijkheid, herhaling, activiteit, integratie, differentiatie en aanschouwelijkheid. En motivatie natuurlijk! Dat de toepassing van soft skills vooral en bijna geheel op de werkvloer dient te gebeuren impliceert minstens dat de trainer aanvankelijk als facilitator ook daar blijft optreden. Zoveel als mogelijk. Samen met de leidinggevende die gefaseerd groeit en deze taak overneemt.  

En?

Daar wringt meestal het schoentje... Trainers komen en verdwijnen als David Copperfield. Managers rekenen er tegelijk op dat de klassikale sessie het nodige soelaas zal brengen. De lerende blijft vaak verweesd achter. T&C biedt bijvoorbeeld al jaren een e-coach per mail. Die wordt tot vandaag veel te weinig aangesproken en actief gebruikt. Waar zitten de triggers? Waar is de motivatie? Waar is de opportuniteit?

Met de inzet van mobile learning tools kunnen we tegelijk waar en wanneer op de werkvloer, en zelfs er buiten, aanwezig zijn. Kunnen we het delen van ervaringen faciliteren. Wordt het mogelijk de hierboven didactische principes voluit tegemoet te treden. Blended. Kan de trainer volop facilitator zijn op een tandem met het betrokken management. En gefaseerd van plaats verwisselen. Embedded. 


Data collectie, meting en engagement?

Het niveau waarop we meten en wat we het vaakst meten bij leertrajecten heeft vaak het minst impact op de ROI: investering en input, reacties en wat geleerd is. Wat vaak ook het makkelijkst meetbaar is. En waarbij de reacties weliswaar een belangrijke indicator zijn of het geleerde zal toegepast worden. 

En dit is inderdaad het sleutelwoord, een belangrijk scharnierpunt: toepassen. 

En?

Wat we tegelijk ook zouden moeten meten: toepassing op de werkvloer, impact op de business en daaruit volgend de ROI. Want de behoeften analyse met business alignment vormt 1 proces met evaluatie en meting. T&C gebruikt al anderhalf jaar ROEM. De gesprekken, vooraf, tijdens en na, bij het bepalen van de business data, het betrekken van het management en de opvolging van de toepassing en detecteren van impact, wekken nog al te vaak verraste blikken op...

Business gerelateerde evaluatie vraagt van begin tot einde alignment, engagement en betrokkenheid van het management en de operationeel leidinggevenden. Zodat samen ook de dataset kan bepaald worden. En samen de metingen kunnen uitgevoerd worden. Op basis van de gezamenlijke inspanningen van de trainer-facilitator, de lerenden, de teams, de leidinggevenden en het bedrijf. 


Het besluit?

Dat leest u bovenaan... 

Reacties